درباره ما

 

ادبستان حکیم خاضع خانه ی نویسندگان ش ث6329

این مجموعه قدیمی فرهنگی با حدود 70 سال خدمت آثار گوناگون علمی ضمن تجلیل و بزرگداشت جمعی از شعرای و قله های کهن و معاصر

از عطار ، مولوی و نظامی ،سعدی ، حافط تا بهار ، پروین و شهریار ، هوشنگ ابتهاج سایه ، سیمین وحیدی ،شفیعی کدکنی ، موسوی گرمارودی

قدرشناسی از

حکیم خاضع  ت ت 1302