• گروه آثار و تألیفات

  • 1396/02/07 16:40:54
  • تعداد بازدید: 548

کتاب جلوه های عشق

بخش اول از دیوان کبیر خاضع

"جلو های عشق" از دیدگاه استاد توانا وادیب گرانمایه صدراذوالریاستین شیرازی: تداوم سنایی،عطار،عراقی و... در دفتر «جلوه های عشق» یا به روایت شولای کتاب(پشت جلد) بخش اول از دیوان کبیر «خاضع»سروده حضرت آیت الله العظمی شمس الدین نجفی دام ظله توحید سرایی های روان و شادابی می بینیم که ریشه در سلسله سرایندگان توحیدی،سنایی-عطار-عراقی وحتی جلال الدین بلخی و شمس الدین محمد حافظ شیرازی دارد و مشحون است از شمیم جانبخش خدا گویی و خدا جویی و نگرش حجیم به مبدا و مهاد ، یادم به مصراعی از غزل خودم افتاد :(نداند آن که نداند که این جهان دودری است) وقتی که این آمدن و رفتن موجب ارتعاش شاعر شود و او را به تفکر وا دارد ،قطعات زیبایی از ضمیر ناخودآگاه سراینده به زبان دل او می نشیند.